Hírek, újdonságok
Könyvtárunkról
Szolgáltatásaink
-információforrások
Folyóirataink
Könyvajánló
Támogatóink
English
Elérhetőségünk

1121 Budapest,
Zugligeti út 9-25.
Tel.: 392-1170
Fax: 392-1177
konyvtar[at]mome.hu
Skype státusz

Nyitva tartás:
Hétfő: 13-19
Kedd: 10-19
Szerda: 10-19
Csütörtök: 10-19
Péntek: 9-16Könyvtári ügyrend 2007
2007. június 08. - Takács Dániel
 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Könyvtára (továbbiakban Könyvtár) működésének szabályait – a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény, az 1997. évi CXL. Törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről – az alábbi, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának részét képező Működési rendben határozza meg.

A Könyvtár Ügyrendje tartalmazza és meghatározza a Könyvtár feladatait, működési rendjét, szolgáltatásait. A Könyvtár az Ügyrend alapján végzi feladatait.

 

1.§ A KÖNYVTÁR JOGÁLLÁSA

(1) A Könyvtár az Egyetem által fenntartott nyilvános, tudományos és szolgáltató központi egység.

(2) A Könyvtár neve:

A Könyvtár neve angolul: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Könyvtára
(rövidítése: MOME Könyvtár)
Library of Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest
A Könyvtár székhelye: Budapest
Telephelye: Budapest, 1121 Zugligeti út 9-25.
Postacíme: Budapest, 1121 Zugligeti út 9-25.

A Könyvtár honlapja: http://konyvtar.mome.hu, illetve www.mome.hu - link


(3) A Könyvtár körbélyegzője: középen a Magyar Köztársaság címere, körülötte Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, ez alatt kisebb betűkkel: Könyvtár körirattal.
(4) A Könyvtár fenntartója a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem.
(5) A Könyvtár felügyeletét az Egyetem rektora látja el.
(6) A Könyvtár szakmai felügyeleti szerve az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM).


2.§ A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRE, KÜLDETÉSE, GYŰJTEMÉNYEI

(1) A Könyvtár elsődleges feladata az Egyetemen folyó képzés minél gazdagabb szakirodalmi hátterének megteremtése.
(2) Nyilvános könyvtárként az oktatási és kutatási munka segítésén túl feladata minden művészet iránt érdeklődő olvasó tájékoztatása is.
(3) A Könyvtár az iparművészeti és design szakirodalom egyik legfontosabb hazai gyűjteménye, ezért célja, hogy állományában a képző- és iparművészeti szakirodalom valamennyi hazai publikációja megtalálható legyen, míg ugyanezen témákban – Egyetemünk oktatóinak javaslatai alapján – válogatott külföldi kiadványokat szerzünk be. A képzés irányainak megfelelően az építészettől az új művészeti médiumokig, a pedagógiától a menedzsmentig számos terület szakirodalmát gyűjtjük. Ezek közül országosan is kiemelkedő fontosságú a designelmélet és –történet.
Jelentős különgyűjteményünk az 1969-ben a Kiadói Főigazgatóság jóvoltából Könyvtárunkba került Könyvművészeti Gyűjtemény, amelynek gyűjtőkörét a bibliofil kiadványok, illetve a könyvművészeti szakirodalom képezi. Ez a különgyűjtemény 1970-ben Kner Imre régi könyveket is tartalmazó egykori szakkönyvtárával bővült.

3. § ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

(1) A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Könyvtára (a továbbiakban Könyvtár) állami felsőoktatási és tudományos szakkönyvtár. Nyilvános könyvtár, mindenki látogathatja, aki a jelen szabályzat rendelkezéseit elfogadja.

(2) A könyvtárhasználók a látogatók és a beiratkozott olvasók.

(3) Minden könyvtárhasználó ingyenes tájékoztatásban részesül a Könyvtárról és a magyar könyvtári rend egészéről.

(4) A Könyvtár egyéb szolgáltatásai igénybevételéhez a használónak be kell iratkoznia, vagy - a kölcsönzés kivételével - napijegy váltásával igénybe veheti azokat. Az aktuális regisztrációs (amely minden beiratkozó könyvtárhasználóra vonatkozik), illetve beiratkozási díjat a Könyvtár igazgatója a gazdasági igazgató előzetes ellenjegyzésével határozza meg, s azt a Könyvtár honlapjáról közzéteszi.

(5) A könyvtárhasználók - a (4) bekezdésben meghatározott díj ellenében - az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe:
- az állományfeltáró eszközök használata,
- a könyvtári állomány használata,
- az olvasóterem, raktár és EISZ Kabinet használata, a számítógépek és egyéb berendezések használatához a könyvtárosok adnak segítséget,
- fénymásolás,
- szkennelés, CD-írás és CD-másolás
- kölcsönzés,
- szaktájékoztatás az állománnyal, az elérhető adatbázisokkal kapcsolatban.4. §. A BEIRATKOZÁS FELTÉTELEI


(1) A beiratkozásért a 3.§(4) bekezdésének megfelelően
meghatározott módon közzétett díjat kell fizetni. Kivételt képeznek:

a) a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (a továbbiakban Egyetem) főállású dolgozói, a tanszékvezető igazolása alapján az Egyetemmel
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló oktatók, kutatók,
b) az Egyetem hallgatói,
c) az Egyetem tanfolyami képzésében résztvevő hallgatói,
d) könyvtárosok, pedagógusok.

Más felsőoktatási intézmények hallgatói, tanulók, nyugdíjasok 50%-os kedvezménnyel iratkozhatnak be a Könyvtárba.

(2) A Könyvtárba beiratkozni a nyitvatartási időben lehet, melyről honlapunkról lehet tájékozódni.

(3) Beiratkozáskor a könyvtárhasználónak belépési nyilatkozatot kell kitöltenie. A Könyvtár az olvasó adatait számítógépes nyilvántartásban tárolja, a személyi adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik.

(4) A tagság igazolására a beiratkozó olvasójegyet kap.

(5) A beiratkozáshoz a személyi igazolványon, az útlevélen vagy a tartózkodási engedélyen kívül az alábbi okiratok bemutatása szükséges:
a) az (1) bekezdés b) pont szerinti könyvtárhasználók esetében a diákigazolvány,
b) Az (1) bekezdés a), c) pont szerinti könyvtárhasználók esetében a tanszékvezető igazolása,
c) az (1) d) pont szerinti könyvtárhasználók esetében a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagsági kártyája, vagy munkáltatói igazolás, illetve pedagógusigazolvány,
d) önálló jövedelemmel nem rendelkezők (tanulók) esetén jótálló (kezes) által aláírt kezességvállalási nyilatkozat, mely honlapunkról letölthető.

(6) Az olvasójegy a beiratkozás napjától számított egy, illetve fél évig érvényes. Kivételt képeznek az Egyetem dolgozói, tagságuk az egyetemi munkaviszonyuk megszűntéig érvényes. Az Egyetem államilag finanszírozott hallgatóinak könyvtári tagsága – tanévenkénti hosszabbítás mellett - tanulmányaik befejezéséig, vagy megszakításáig érvényes.

(7) Az olvasójegy tulajdonosának név-, lakcímváltozását, valamint személyi igazolványának cseréjét a Könyvtárban be kell jelentenie.

(8) Az olvasójegy más személyre át nem ruházható. Az olvasó felelős
az olvasójegyével kölcsönzött minden dokumentumért és az
igénybevett térítéses szolgáltatások kifizetéséért.

(9) Az esetleges visszaélések elkerülése érdekében az olvasójegy
elvesztését azonnal be kell jelenteni

(10) A Könyvtár dokumentumai és használati tárgyai épségének óvása minden olvasónak kötelessége. Aki a kölcsönvett, vagy helyben-olvasásra használt dokumentumot, vagy a Könyvtár tárgyait szándéko-san megrongálja, köteles a kárt megtéríteni.


5. §. A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI


KÖLCSÖNZÉS

(1) A kölcsönzés alapelvei

a) A könyvtári dokumentumok egy vagy két hétre kölcsönözhetőek vagy csak helyben olvashatóak.
b) Kölcsönözhető az 1945 után kiadott könyvek nagy része, valamint a bekötött folyóiratok, a térképek, a videokazetták és a CD-k.
c) Kölcsönözni csak személyesen, beiratkozott olvasónak, érvényes olvasójeggyel lehet.
d) A kölcsönzés és a visszavétel számítógéppel történik, az olvasói vonalkód, illetve a dokumentumon lévő kód leolvasásával.
e) A kölcsönzési határidő, valamint a kikölcsönzött dokumentumok száma rákerül az olvasójegyre.
f) A folyóiratok egy hétre kölcsönözhetők ( kivétel a legújabb 1-2 szám; ezek egyáltalán nem kölcsönözhetők).
g) Könyvek: egy vagy két hétre kölcsönözhetők; az olvasótermi (sárga) jellel ellátottak egy hétre, a raktári jelzetűek (fehér) két hétre vehetők ki. Az olvasótermi könyvekből egyszerre max. hármat, a raktári jelzetűekből max. hat darabot lehet kölcsönözni. Többkötetes mű annyi darabnak számít, ahány kötetből áll.
h) Hosszabbítani két alkalommal lehet, 1-1 hétre, tehát a maximális kölcsönzési időtartam 3, illetve 6 hét, kivétel: ha egy könyvre, jegyzetre már van előjegyzés. A hosszabbítás telefonon is lehetséges.

(2) Nem kölcsönözhetőek az alábbi dokumentumok:

a) az 1945 előtti kiadású könyvek
b) a kézikönyvek, lexikonok, betűmintakönyvek, valamint a szótárak egy része
c) a NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ! - pecséttel ellátott könyvek
d) a folyóiratok legfrissebb számai


(3) Kihelyezés:
a) A Könyvtár az oktatási szervezeti egység kérésére legfeljebb egy tanévre kihelyezheti (az oktatás folyamatossága érdekében) az általuk igényelt dokumentumokat. A kölcsönzés ebben az esetben is a könyvtári kölcsönzőlapon (törzslapon) történik.
b) A kihelyezett dokumentumokért a kölcsönző a polgári törvénykönyvben foglaltak szerint anyagi felelősséggel tartozik.

(4) Késedelmi díj:
A kölcsönzési határidőt túllépő olvasóknak késedelmi díjat kell fizetniük. A tartozás rendezéséig újabb dokumentumok nem kölcsönözhetőek, és hosszabbítás sem kérhető.
A késedelmi díj összege naponként és könyvenként 10,-Ft. (Nem kölcsönözhető, hétvégére kiadott könyvek esetében naponta és kötetenként 100,-Ft)

(5) Felszólítás:
A kölcsönzési idő letelte után a Könyvtár felszólítja a késő olvasót a dokumentum(ok) visszahozatalára, telefonon, e-mailben vagy postán. Ha a felszólítások ezek után is eredménytelenek maradnak, a könyvtár jogi úton érvényesíti követelését.

(6) Elveszett vagy megrongálódott dokumentumok:
A könyv vagy más dokumentum elvesztése esetén az olvasó köteles lehetőleg azonos kiadású példányt beszerezni. Ha erre nincs mód, a beszerzési ár kétszeresét, illetve ha régebbi a dokumentum, annak forgalmi értékének kétszeresét kell megtéríteni.(7) Könyvtárközi kölcsönzés:
Ha nincs meg egy keresett dokumentum a könyvtárban, lehetőség van könyvtárközi kölcsönzésre is. A könyvtárközi kölcsönzés ügyintézését az Országos Dokumentum Ellátási Rendszer (ODR) irányelvei szerint kell végezni. A Könyvtár, mint az ODR tagja –az állományában nem található dokumentumokat- bekéri hazai vagy külföldi könyvtárakból, az Országos Széchényi Könyvtár közvetítésével, eredetiben, másolatban vagy elektronikus formában az aktuális áron. A felmerülő költségek a könyvtárközi olvasót terhelik. A beérkezés időtartama kb. 2-3 hét. A szolgáltatás magyarországi könyvtárak igénybevételével ingyenes. Az ARIEL elnevezésű szoftver segítségével más ugyanilyen szoftverrel rendelkező könyvtártól max. 21 oldal erejéig online módon is hozzájuthat az olvasó az esetlegesen keresett folyóiratcikkhez, szöveghez.


(8) Az olvasóterem használata és a helyben olvasás

a) Az olvasóteremben találhatók a legfontosabb, legkeresettebb dokumentumok, tudományágak és iparművészeti szakágankénti elrendezésben.

b) Az olvasóterembe bevihető bármilyen saját (vagy korábban kikölcsönzött) könyv, jegyzet vagy más könyvtárhoz tartozó könyv is.

c) A polcról levett és már nem használt könyveket az asztalokon kell hagyni, ahonnan a könyvtáros osztja vissza azokat a helyükre.


(9) Tájékoztatás

A Könyvtár állományáról a katalógusokból és a számítógépek segítségével lehet tájékozódni. Ezek használatához, az egyes dokumentumokban való eligazodáshoz, a számítógépes adatbázisok használatához a Könyvtár nyitva tartása alatt folyamatosan igénybe lehet venni a könyvtárosok segítségét.(10) Könyvtári rendszer, adatbázisok, online szolgáltatások


a) A Könyvtárban a Corvina integrált könyvtári rendszer online katalógusa használható, amely az olvasóteremben, az EISZ kabinetben és az interneten is elérhető.

b) A művészeti könyvtárak konzorciumi tagjaként a Könyvtár a következő adatbázisokkal segíti a kutatómunkát:

• Bibliography of History of Art (BHA)
• The Grove Dictionary of Art (Groveart)
• Design and Applied Art Index (DAAI)
• Art Bibliographies Modern (ABM)

c) A Könyvtár saját honlapjáról is elérhető online katalógus,
d) valamint több más felsőoktatási és szakkönyvtár, illetve egyéb könyvtárak online katalógusa.

e) Az EISZ-adatbázisok között elérhető (csak az EISZ-kabinetből!) az EBSCO és annak különféle adatbázisai (Masterfile Premier, Academic Search Premier, ERIC, Medline stb.).

f) Az EISZ honlapjáról (www.eisz.hu) elérhetőek az Akadémiai Kiadó szótárai és tudományos folyóiratai, a Web of Science, a Science Direct és több más adatbázis.

g) A Könyvtár folyóiratainak adatai (nem a teljes számok és tartalmuk!) megtalálhatóak online folyóirat-katalógusunkban. http://konyvtar.mome.hu/index_magazines.php


(11) Egyéb szolgáltatások


a) Önkiszolgáló fénymásolás: Az olvasóteremben önállóan másolhatók a Könyvtár állományában lévő dokumentumok a szerzői jogokról szóló törvényi rendelkezések tiszteletben tartásával. Az önkiszolgálóan igénybe vehető másológépeken való másolásokért, valamint a szerzői jogok betartásáért a másolást végző olvasó felelős. Disszertációk, TDK- és szakdolgozatok nem másolhatóak, csak azok szerzőjének írásos beleegyezésével. A fénymásolás lehetséges saját diákigazolvánnyal, amelyre meghatározott összeg tölthető fel. A könyvtári fénymásolás díjáról honlapunkon találhatnak információt olvasóink.

b) A beiratkozott olvasók részére térítésmentes a szkenner használata és a CD-írás.

c) Az internet használatára a Könyvtár helyisége mellett működő EISZ-kabinetben van mód.

d) A nyomtatás térítésköteles és díjszabása megegyezik a fénymásoláséval.

e) Az EISZ-kabinet használatáról külön szabályzat rendelkezik.

f) A dokumentumokból való fényképezés - a szerzői jogok figyelembevételével- megengedett.
6. § EGYÉB RENDELKEZÉSEK


1. A Könyvtárban enni, inni, hangoskodni, mobiltelefont használni nem szabad.

2. A könyvtári dokumentumokban és általában a Könyvtár felszerelésében kárt okozni nem szabad. A kárt okozó a kártérítés általános szabályai, valamint az Egyetem kártérítési szabályzatai szerint felel az okozott kárért.

A Könyvtár dokumentumait, berendezési, ill. felszerelési tárgyait a Könyvtárból engedély (kölcsönzés) nélkül kivinni tilos.

3. A könyvtárba táskát, kabátot bevinni nem szabad. Az olvasók kabátjukat, táskájukat az EISZ-kabinetben található ruhatári szekrényekben helyezhetik el.


7.§ HATÁLYBA LÉPÉS

Jelen Ügyrend a Szenátus által történő elfogadását követő napon lép hatályba.


Budapest, 2007. május 21.Kopek Gábor Lévai Klára
rektor könyvtárigazgató


Vissza a hírekhez
Copyright © 2006. MOME Könyvtár